Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Program Univerzity starosty 2024


23. května 2024 Restaurace U kováře Matěje, obec Vysočina

Dřevíkov 59, 539 01 Vysočina - Dřevíkov

49.7635525N, 15.8333261E

 

9:00 – 9:45

Zahájení Univerzity starosty

Tomáš Dubský, místopředseda SMS ČR, poslanec PS ČR, starosta obce Vysočina

Mgr. Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka, SMS ČR

 

Informace o projektu

Mgr. Dana Kratochvílová, vedoucí manažerka vzdělávání, SMS ČR projektová kancelář Jihlava

 

Blok: Rozvoj obce a výzvy současnosti

9:45 – 10:15

Klimatická změna – nastavené legislativní cíle pro obce

Přiblížení aktuálních požadavků na plnění klimatických cílů ve strategických dokumentech ČR a EU. Zmapování legislativního rámce v ochraně klimatu se zaměřením na agendu obcí.

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

 

10:15 – 10:45

Lesy jako domácí zdroj dřeva pro dřevostavby

·        dřevo jako strategická a domácí surovina

·        rentabilita lesního majetku

·        vliv společenské objednávky na lesní majetek

·        vliv klimatické změny na lesní majetek a produkci dřeva

Ing. Radovan Srba, obchodní ředitel, Lesy ČR, s. p.

 

10:45 – 11:00

Přestávka

 

11:00 – 11:30

Příklad dobré praxe z obce Vysočina

·        projektová dokumentace veřejných přírodních ploch

·        architektura v obci

·        výhledy do budoucna

Tomáš Dubský, místopředseda SMS ČR, poslanec PS ČR, starosta obce Vysočina


11:30 – 12:30

Oběd

 

Blok: Nové budovy i rekonstrukce na bázi dřeva = udržitelně, rychle a včas

 

12:45 – 14:45

Workshop ve skanzenu Veselý kopec - Udržitelnost očima našich předků 

Přednáška bude porovnávat tradiční přístup našich předků a současné pohledy na otázky udržitelnosti, využívání dřeva a dalších materiálů, získávání energií, technických parametrů budov a vytápění, průvzdušnost staveb a další aspekty. Cílem je seznámit posluchače s dlouhou cestou, kterou naše společnost prošla a také s tím, že některé přístupy mohou být i bez idealizace minulosti inspirativní dodnes.

Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.


14:45 – 15:00

přestávka


15:00 – 15:30

Rekonstrukce veřejných budov

·        limity, povinnosti pro ČR vyplývající z legislativy atp.

Ing. Jitka Beránková, Ph.D., ředitelka, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

 

15:30 – 16:00

Veřejné stavby rychle a efektivně

Vedení obcí či měst pravidelně oceňuje rychlost a kvalitu výstavby ze dřeva. To vše navíc v ceně a termínu, dohodnutých ve smlouvě. Zdárnému průběhu pomáhá i skutečnost, že základem jsou certifikované konstrukce. Klíčovou předností občanských staveb na bázi dřeva je totiž kromě rychlosti výstavby i vysoká kvalita a přesnost. + dobré praxe

Ing. Libor Hrubý, Konzultant staveb ve veřejném sektoru

 

16:00 – 17:00

Výzvy požární ochrany v ČR (dřevostavby, fotovoltaika, bateriová uložiště

Doba a požadavky EU přinášejí celou řadu témat, která mají velký dopad do výstavby a provozování staveb. Aktuálně probíhá několik zásadní změn v předpisech požární ochrany. Největšími tématy jsou:

·        dřevostavby (normové limity pro výstavbu),

·        fotovoltaika (nová norma a požadavky)

·        bateriová uložiště (provázání FTV a energetické sítě)

·        podmínky pro parkování vozidel v hromadných garážích (požadavky na stávající a nové garáže z pohledu parkování a dobíjení elektromobilů).

V rámci prezentace budou zmíněny vstupní požadavky, stávající legislativní stav, zkušenosti ze zahraničí a navrhovaná opatření v ČR.

brig. gen. Ing. Daniel Miklós MPA, náměstek GŘ HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost

 

17:00 – 17:15

Přestávka

 

Blok: Rozvoj obce a výzvy současnosti

 

17:15 – 18:00

Adaptace na klimatickou změnu na lokální úrovni

Doc. Ing. Pavel Šaradín, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 

18:00 – 20:00 večeře, přejezd (cca 12 km), ubytování

Blok: Zeleň a veřejná prostranství

20:00 – 21:00

Zeleň a veřejná prostranství, prohlídka arboreta

Josef Lojda, ředitel, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Nasavrky

 

 

24. května 2024 Včelařské učiliště Nasavrky a obec Prosetín

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135, 53825 Nasavrky

49.8482686N, 15.8080456E

Obec Prosetín, Obecní úřad

49.8324875N, 15.9589894E

(trasa cca 13 km)

 

Blok: Cesty rozvoje obcí v oblasti energetiky

 

8:30 – 9:15

Obce jako klíčový aktér při dekarbonizaci české energetiky

·        Česko zažívá druhý solární boom, tentokrát na střechách rodinných domů, firem a obcí. 

·        Stačí to však na naplnění státní energetické koncepci a dalších cílů?

·        Jakou roli hrají obce v rozvoji obnovitelných zdrojů?

·        Na jaké překážky dnes fotovoltaika v Česku naráží?

Ing. Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace

 

9:15 – 10:00

Energie Prosetín z. s.

Komunitní energetika a její provozní model v Prosetíně. Jak souvisí poplatek „za popelnici“ a LEX OZE II? Je možné dekarbonizovat Evropu do roku 2050? A Prosetín?

Ing. Michal Vychroň, starosta obce Prosetín a zakládající člen UKEN

 

10:00 – 10:45

Zkušenosti energetického společenství

Ing. Jiří Krist – NS MAS

 

10:45 – 11:00 přestávka

 

11:00 – 11:45

Nákupy energií pro města a obce z pohledu Zákona o zadávání veřejných zakázek.

·        Limity ve veřejných zakázkách (platné od 1.1.2024)

·        Nákupy na přímo x VZ x komoditní burza

·        Uveřejňovací povinnosti.

Ing. Vratislav Kaválek – makléř - FIN servis a.s.

 

11:45 – 12:30

Energetické úspory a obnovitelné zdroje - možnosti podpory

Jak energetická účinnost, tak zapojení moderních obnovitelných zdrojů energie jsou nezbytným předpokladem obce, která chce být připravena na změnu klimatu. Jaké jsou možnosti podpory řešení, která vám pomohou tuto změnu zvládnout, a ještě ušetří provozní výdaje.

Ing. Jakub Hrbek, SFŽP, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

 

12:30 – 13:00

diskuse

 

13:00 – 14:00

oběd a přejezd do obce Prosetín

 

Blok: Komplexní rozvoj obce

 

14:00 – 17:30

Prosetín – obec na pevných základech, exkurze v obci Prosetín

Od pastevectví ke kamenictví a zpět? Samospráva coby hlavní hybatel systémových změn. Nejdůležitější úkoly starosty, o kterých se nemluví. Úspory z rozsahu, mikroekonomická teorie v „horní dolní“. Utajené uhlíkové stopy na vsi.

Ing. Michal Vychroň, starosta obce Prosetín

 

Program a přednášející neustále doplňujeme a zpřesňujeme.


Změna programu vyhrazena.