Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Vzorové obce


Oblast
Kraj
Klíčová slova
Čepřovice Kultura a společenský život

map
Jihočeský kraj
store
Spolky napříč generacemi Čepřovice

V obci Čepřovice je kladen důraz na spolkový,
společenský život i osobní setkávání místních obyvatel. V obci jsou
mimořádně aktivní místní spolky jako myslivecký kroužek Jezevci, Sbor
dobrovolných hasičů i Český svaz žen. Spolkový život propojuje obec napříč
všemi generacemi. Pravidelně organizují společenské akce pro obyvatele i
návštěvníky obce.

Dymokury Inovace na venkově

map
Středočeský kraj
store
Úspěšné čerpání financí z různých dotačních titulů k rozvoji obce, navázané na Program rozvoje obce.

Obci Dymokury se dlouhodobě daří čerpat dotace z dotačních titulů vyhlášených ať na úrovni EU, státu, jednotlivých ministerstev i Středočeského kraje. Díky dotacím realizuje obec i nákladnější investiční projekty, které by pouze z rozpočtu malé obce jinak nebyly možné. Všechny realizované aktivity jsou navázány na Program rozvoje obce Dymokur. Program rozvoje obce byl zpracován s využitím participativních principů a do procesu byly zapojeni obyvatelé obce. Realizované projekty se dají tematicky rozdělit do dvou skupin: projekty víceleté – investice do infrastruktury obce a veřejných budou (Budova obecního úřadu, Obecní dům ve Svidnici) a projekty jednoleté, jako série projektů na restaurování drobných kulturních památek.

Hostětín Péče o životní prostředí

map
Zlínský kraj
store
Úspěšná realizace ekologických projektů v malé obci Hostětín

Hostětín úspěšně realizuje celou
řadu ekologických projektů trvale udržitelného rozvoje, které využívají
místních zdrojů, obnovitelných energetických surovin a užívání technologií
šetrných k životnímu prostředí.Obec zrealizovala místní
kořenovou čistírnu odpadních vod, k přírodě šetrné veřejné osvětlení,
většina domů je vytápěna obecní výtopnou na dřevní štěpku, na některých
budovách jsou instalovány solární kolektory a jsou využívány tři fotovoltaické
elektrárny. Místní produkci ovoce využívá moštárna a sušírna ovoce. 

Kněžice Inovace na venkově

map
Středočeský kraj
store
Energeticky soběstačná obec Kněžice

Projekt
energeticky soběstačné obce spočívá v přeměně odpadní suroviny na bioplyn a v
kombinaci s přímým spalováním fytomasy utváří uzavřený energetický kruh.
Výstupem je elektřina jako zpeněžované zboží pro veřejnost a teplo pro místní
spotřebu obyvatel obce. Energeticky vyčerpaný zbytek z výroby bioplynu a popel
z kotelny se vrací jako hnojivý komponent na pole.

Kněžice Sociální klima na venkově

map
Středočeský kraj
store
Sociální bydlení a Dům s pečovatelskou službou v obci Kněžice

Obec Kněžice řeší
průběžně bytovou otázku svých obyvatel.  První
projekt si kladl za cíl zajištění levného a zároveň pohodlného bydlení pro
seniory, aby měli možnost dožít v důstojných podmínkách v rodné obci.
Byl vybudován dům s pečovatelskou službou, který je také komunitním
projektem. Senioři tvoří uzavřenou komunitu s možností propojení
s ostatními obyvateli obce.Obec Kněžice
realizovala dále projekt k posílení sociálních služeb dostupných na území obce
a zajištění přístupu osob v bytové nouzi k dlouhodobému nájemnímu
bydlení. Bylo vybudováno 6 bytových jednotek pro osoby v bytové nouzi.

Křižánky Inovace na venkově

map
Kraj Vysočina
store
Křižánky – uskutečněná Vize 2022

Křižánky jsou malá obec, přesto se v posledních letech rychle rozvíjejí. V roce 2012 byl formou participativního plánování se zapojením místních obyvatel, za expertního vedení z Národní sítě Zdravých měst, vytvořen strategický plán rozvoje obce Vize Křižánky 2022. Vize je souborem námětů obyvatel, problémů a projektových záměrů, které by měla obec řešit. Vize 2022 shrnuje představu, jaké chtěli obyvatelé mít své Křižánky v roce 2022. Obec přistupovala k řešení problémů a úkolů inovativním, leckdy ještě v podmínkách malé obce, nevyzkoušeným netradičním postupem. Některé náměty a řešení byly přeneseny jako příklady dobré praxe také ze sousedního Rakouska.

Za posledních deset let se dařilo mnohé z aktivit nastolených Vizí 2022 realizovat a došlo k rychlému rozvoji obce. Zastavil se odliv mladých, díky tomu se mění věkové složení obyvatel. V současné době má obec nejvyšší počet obyvatel za posledních 25 let. Došlo k realizaci celé řady investičních i měkkých projektů. Mnozí obyvatelé se aktivně zapojují do činnosti místních spolků, díky tomu se rozvíjí společenský a kulturní život obce.

Litultovice Inovace na venkově

map
Moravskoslezský kraj
store
Městys Litultovice - Energetická komunita

V Litultovicích byla vytvořena
první energetická komunita v ČR. Městys Litultovice se realizoval
do pilotního projektu „ČEZ Litultovice INT Energetická komunita“, jehož hlavním
cílem bylo prověřit možnosti jak v obcích a komunitách za využití
obnovitelných zdrojů produkovat co nejvíce elektrické energie, která se také
v daném místě v co největší míře spotřebuje. Na základě pilotního
projektu bylo vytvořeno know how využitelné i v dalších obcích. Projekt
obsadil 2. místo v soutěži „Inovativní obec 2030“, zapojeny byly městys
Litultovice, útvar inovace společnosti ČEZ a MAS Opavsko.

Náklo Péče o životní prostředí

map
Olomoucký kraj
store
Kompostárna pro obec Náklo slouží i partnerským obcím v regionu

V obci Náklo hledali efektivní využití
biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z obce a také do té doby velmi
nákladně likvidovaných kalů z ČOV. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě
kompostárny. Její provoz byl zahájen v roce 2014. Projekt je však
ekonomicky udržitelný pouze v případě, že se jedná o velké zařízení a že
je také zajištěna dostatečná svozová oblast. Obec musela vyřešit další problém,
jak zajistit dostatečné množství biologicky rozložitelného odpadu.

Nová Lhota Péče o životní prostředí

map
Jihomoravský kraj
store
Zlepšení ekologické stability v obci Nová Lhota

Vzhledem k nutnosti zpomalit a zadržet srážkovou vodu a
zabránění vysýchání krajiny obec ve svém extravilánu zbudovala vodní nádrž
s mokřadní částí. Jde o součást většího projektu, jehož cílem je akumulace
vody v krajině, vytvoření životního prostoru pro vodní živočichy a zvýšení
celkové biodiverzity území a zlepšení jeho ekologické stability. 

Přerov nad Labem Inovace na venkově

map
Středočeský kraj
store
Modernizace, rozšíření a integrace informačního systému obecního úřadu

Kvůli potřebě zjednodušení a zefektivnění práce úřadu se
vedení obce rozhodlo pro integraci jednotlivých ekonomických agend do
společného informačního systému. Elektronická databáze nahradila papírovou
evidenci. Bylo využito databázové verze GINIS Express SQL. Procesy byly automatizovány
čímž došlo ke zefektivnění kontrolních mechanismů pro platby úřadu. Součástí je
evidované sledování úhrad pohledávek úřadu a jejich efektivní vymáhání.
Realizace projektu potvrdila očekávání a přinesla výrazné zjednodušení práce
uživatelů systému, tedy pracovníků i vedení obce.

Větrný Jeníkov Kultura a společenský život

map
Kraj Vysočina
store
Cílená a dlohodobá podpora a rozvoj knihovny ve Větrném Jeníkově

Cílenou podporou ze strany městyse
se za posledních více než deset let z místní knihovny stalo atraktivní
místo pro občany – čtenáře všech věkových kategorií. Knihovnice, která je
v jeníkovské knihovně již od roku 2015, se věnuje psaní čtenářských
recenzí, které napomáhají návštěvníkům knihovny vybrat si ten správný titul, který
se jim bude líbit. Ona sama je náruživou čtenářkou a dokáže tak čtenářům dobře
doporučit titul, který je zaujme.Vzájemnou spoluprací knihovny se
základní školou a pořádáním pravidelných čtenářských dílen pro žáky se daří
podporovat a rozvíjet zájem dětí o četbu. Knihovna si tak zábavnou cestou vychovává
příští čtenáře. Propojováním školy s knihovnou dochází k začlenění
knihovny do běžného komunitního života obce a přispívá k jeho rozvoji. Větrný Jeníkov dvakrát získal
ocenění Knihovna Vysočiny a v roce 2019 ocenění Knihovna roku. V září
2021 se uskutečnil v místní knihovně celorepublikový seminář pro
knihovníky Co venkovské knihovny umějí a mohou.

Vlastiboř Vybavenost pro veřejné služby

map
Jihočeský kraj
store
Malá obec Vlastiboř úspěšně čerpá dotační prostředky

Obec velmi úspěšně v posledních
letech čerpá dotační prostředky nejen od Jihočeského kraje, z národních
programů, ale také z EU a dalších subjektů. Podařilo se zrealizovat
množství projektů, které přispěly ke zlepšení života v obci.Vlastiboř dokazuje, že i malá
obec dokáže úspěšně dotace čerpat a účelně využívat.